گیاهان دارویی

گیاهان دارویی، گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام‌های آنها حاوی ماده مؤثره است. این ماده که کمتر از ۱٪ وزن خشک گیاه را تشکیل می‌دهد، دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات زنده است. اگر نحوه آماده‌سازی داروهای گیاهی و تحویل آنها به مردم به نحو صحیح انجام نگیرد خواص درمانی گیاه از بین رفته یا تقلیل می‌یابد که این امر موجب عدم تأثیر گیاه در درمان بیماری می‌گردد. گیاهان دارویی و معطر عمدتا به فرمهای زیر مصرف می شوند: گیاه تازه- گیاه خشک شده یا کنسرو شده- بصورت فرآوری شده توسط حرارت- استحصال مواد موثره در صنعت

فهرست صفحه های داخل گیاهان دارویی: